Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden levering interim (management-)diensten O’Seven Group b.v., gevestigd te Cuijk KvK Brabant onder nummer 53618548.

Artikel 1: Definities

 • Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW waarbij de ene partij, Opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, Opdrachtgever, verbindt interim (management) diensten te (doen) verrichten.
 • Interim (management-)dienst: de opdracht tot het tijdelijk vervullen van taken, al dan niet leidinggevende, met alle daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
 • Dienst: de opdracht tot het tijdelijk verrichten van (advies)werkzaamheden.
 • Opdrachtgever: de (rechts-)persoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het (doen) uitvoeren van interim (management-)diensten.
 • Opdrachtnemer: de (rechts-)persoon die de opdracht als bedoeld in artikel 1.2 bij Opdrachtgever uitvoert.
 • Schaduwmanager: een eventuele, door Opdrachtnemer aangestelde deskundige, belast met de begeleiding van de opdrachtuitvoerder c.q. -uitvoering.
 • Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
 • Contractperiode: de in de door partijen getekende overeenkomst van opdracht overeen gekomen duur van de opdracht.
 • Plan van Aanpak: de uitwerking of bijstelling van de opdracht, de planning van de uitvoering, de beoogde te bereiken resultaten en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden.
 • Voortgangs- en eindrapportage: rapportage omtrent het verloop van de opdracht en eventuele wijzigingen daarin, dan wel in het Plan van Aanpak.
 • Schade: alle directe- en indirecte gevolgschade, daaronder begrepen winstderving, bedrijfsschade, (bijkomende) kosten, directe / indirecte schade of direct / indirect verlies door derden.
 • Werkdag: twee dagdelen van vier uren, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden en totstandkoming overeenkomst

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en opdrachten met betrekking tot het door Opdrachtnemer leveren van interim (management-)diensten in de ruimste zin des woords, alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten en hieruit voortvloeiende nadere overeenkomsten c.q. rechtshandelingen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 • De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Overeenkomsten van opdracht komen tot stand door ondertekening van Partijen van de overeenkomst van opdracht, dan wel door de fysieke aanvang van de overeengekomen werkzaamheden. De overeenkomst van opdracht c.q. de opdrachtbevestiging omvat tenminste: een omschrijving van de opdracht, de verwachte duur van de werkzaamheden en toepasselijke vergoedingen. De in de overeenkomst van opdracht c.q. de opdrachtbevestiging genoemde verwachte looptijden en inzet zijn ramingen die op basis van inzichten ten tijde van de formulering van de werkzaamheden als toereikend werden beschouwd. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Opdrachtgever voldoende kredietwaardig blijkt te zijn voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. In dit verband is Opdrachtnemer gerechtigd om bij of na het sluiten van de overeenkomst zekerheid van Opdrachtgever te vorderen voor de nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. Opdrachtgever is bij voormelde vordering niet gerechtigd tot opschorting van de opdracht. De opdracht wordt niet in overwegende mate aangegaan met het oog op een bepaalde persoon die met Opdrachtnemer of in zijn dienst een beroep uitoefent. Toepassing van artikel 7:404 BW is derhalve uitgesloten.

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst

 • De opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen en de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd door of vanwege Opdrachtnemer.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden in overleg met Opdrachtgever te laten verrichten door derden.
 • Opdrachtgever legt aan Opdrachtnemer geen handelingen op die in strijd zijn met het geldende recht, de statuten van Opdrachtgever, de besluiten en richtlijnen van de organen van Opdrachtgever en/of de beroepsethiek.
 • Opdrachtnemer is pas dan bevoegd Opdrachtgever te vertegenwoordigen nadat en in zover de bevoegdheden / procuratie zijn geregeld zoals vastgelegd in de overeenkomst van opdracht.
 • Opdrachtnemer dient, voordat uitbesteding of inhuur van derden voor zakelijke dienstverlening tot stand komt, daartoe toestemming te hebben verkregen van de Opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen in het Plan van Aanpak of de voortgangsrapportage.
 • Opdrachtnemer zal periodiek mondeling of schriftelijk en voorts aan het einde van de opdracht schriftelijk aan Opdrachtgever rapporteren inzake de voortgang van de opdracht en eventuele andere belangrijke ontwikkelingen, tenzij anders is overeengekomen. In principe kan in de eerste maand hierbij tevens een Plan van Aanpak inzake de opdrachtuitvoering worden geleverd, indien vooraf overeengekomen.
 • Overleg zal tenminste gevoerd worden als:a. Er een wezenlijke wijziging wordt aangebracht in het karakter, de aard, de inhoud of de omvang van de opdracht;b. Er opdracht aan opdrachtnemer wordt gegeven werkzaamheden uit te voeren voor een andere organisatie dan die van Opdrachtgever;c. Indien een verschil van mening wordt geconstateerd met Opdrachtgever omtrent de wijze van uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer.
 • Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever wanneer door welke oorzaak dan ook, de geplande werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd.
 • Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan het Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 • In een overleg tussen Opdrachtgever, Opdrachtnemer en zo nodig schaduwmanager, wordt periodiek gerapporteerd aan Opdrachtgever inzake de voortgang van de opdracht en eventuele andere belangrijke ontwikkelingen. Mede hiertoe wordt een voortgangs- dan wel eindrapportage uitgebracht. Deze activiteit is aanvullend aan punt 3.6 en wordt op verzoek van een der partijen geëffectueerd.

Artikel 4: Verlenging en beëindiging

 • Overeenkomst wordt na ommekomst van de overeengekomen looptijd van rechtswege beëindigd, tenzij Partijen uiterlijk één maand vóór het einde van de contractperiode anderszins schriftelijk overeenkomen. De verlengde overeenkomst wordt onder dezelfde voorwaarden voortgezet tenzij daarvan door Partijen schriftelijk is afgeweken.
 • Partijen zijn gerechtigd deze overeenkomst gedurende de contractperiode tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand indien zij daarover overeenstemming hebben verkregen. Opzegging dient steeds schriftelijk te geschieden.
 • In afwijking van het in het vorige artikel bepaalde kunnen Partijen de onderhavige overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen beëindigen indien: a. de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard; b. de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend; c. de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd; d. conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel gedeelte van de roerende en/of onroerende zaken dan wel andersoortige goederen van de wederpartij.
 • Indien één der partijen de overeenkomst opzegt krachtens de in het vorige lid genoemde redenen, is deze partij jegens de opgezegde partij niet tot enige schadevergoeding gehouden.
 • Ieder der partijen heeft het recht deze overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien de andere partij tekortschiet in de nakoming van in de opdracht en deze leveringsvoorwaarden vastgelegde verplichtingen, tenzij de nalatige partij, na daartoe schriftelijk te zijn gemaand, zijn verplichtingen binnen veertien dagen na verzending van deze aanmaning alsnog 4 van 9 nakomt.
 • Opdrachtnemer dient bij beëindiging van de opdracht alle door hem aangegane (zelfstandige) verplichtingen onverwijld te beëindigen, tenzij anders wordt overeengekomen.

Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst

 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen.
 • Indien de partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 • Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 • Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een wijziging van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 6: Vergoedingen

 • De vergoeding voor de Opdrachtnemer wordt berekend door het door hem overeengekomen uurtarief te vermenigvuldigen met het aantal uren dat hij is ingezet bij en voor het verrichten van de opdracht. Alle door Opdrachtnemer gehanteerde tarieven luiden exclusief omzetbelasting, reis- en verblijf- en onkostenvergoedingen.
 • Indien en voor zover het voor de juiste en tijdige uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemer wenselijk wordt beoordeeld en de Opdrachtgever daar mee instemt, zullen extra werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht (overwerk) ook buiten de normale kantooruren (08.00-18.00 uur) verricht kunnen worden. In dat geval wordt het uurtarief voor bedoelde werkzaamheden als volgt berekend:a. werkdagen tot 24.00 uur – overeengekomen tarief x 125%;b. werkdagen na 24.00 uur en zaterdagen – overeengekomen tarief x 150%;c. zon- en feestdagen – overeengekomen tarief x 200%
 • Reiskosten woon-werkverkeer worden standaard vergoed op basis van de op dat moment geldende, door de overheid vastgestelde belasting- en premievrije kilometervergoeding. Indien de Opdrachtnemer met openbaar vervoer reist, worden de werkelijke gemaakte reiskosten in rekening gebracht bij de Opdrachtgever. De reiskostenvergoeding is afhankelijk van het aantal gewerkte uren. Andere regelingen gelden alleen indien schriftelijk overeengekomen.
 • De kosten van overige zakelijke kilometers en overige kosten die in opdracht van Opdrachtgever worden gemaakt, komen geheel voor rekening van de Opdrachtgever. De kosten voor overige zakelijke kilometers zullen bij de Opdrachtgever in rekening worden gebracht à € 0,35 per kilometer. Opdrachtnemer is gerechtigd om dit tarief jaarlijks per 1 januari aan te passen. Verblijf- en eventuele andere kosten worden door de Opdrachtgever voldaan op declaratiebasis.
 • Onverminderd het bepaalde dit artikel is Opdrachtnemer gerechtigd jaarlijks per 1 januari haar prijzen en tarieven aan te passen volgens het CPI consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens (2000=100), zoalsgepubliceerd door het CBS, gebaseerd op de jaar-op-jaar methode.
 • Opdrachtnemer houdt voor de opdracht per week een tijdverantwoording bij, welke als basis dient voor de berekening van de vergoeding voor de uitgevoerde opdracht.
 • Opdrachtnemer declareert aan Opdrachtgever maandelijks achteraf, binnen vijf werkdagen na afloop van de betreffende maand, met vermelding van eventueel opdrachtnummer, aangevuld met de bovengenoemde tijdverantwoording en reis- en onkostendeclaraties, tenzij anders overeengekomen.
 • Opdrachtnemer is gerechtigd op basis van voorschotdeclaraties te factureren. Verrekening van het voorschot vindt steeds per maand achteraf plaats, tenzij anders overeengekomen.
 • Tot meerdere zekerheid van al hetgeen Opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welken hoofde dan ook aan Opdrachtnemer verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen, verleent Opdrachtgever bij deze bij voorbaat aan Opdrachtnemer op diens eerste verzoek een stil pandrecht op alle goederen die tot het vermogen van Opdrachtgever behoren. Opdrachtgever neemt nu voor alsdan de onherroepelijke verplichting op zich aan een registratie van voormeld pandrecht haar prompte medewerking te verlenen.

Artikel 7: Betaling

 • Betaling van de vergoeding geschiedt op basis van maandelijkse facturering, tenzij anders overeengekomen.
 • Betaling door de Opdrachtgever dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door de Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 • Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim; de Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1 % per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 • In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van Opdrachtgever zullen de vorderingen van Opdrachtnemer en verplichtingen van Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
 • Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die de Opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door de Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van de verschuldigde som met een minimum van € 250,00. Indien de Opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking.
 • Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook al vermeld de Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 • Opdrachtnemer voert de overeengekomen opdracht, met inachtneming van het eventueel aanvaarde Plan van Aanpak naar beste weten en zo zorgvuldig als van haar kan worden verwacht, uit.
 • Opdrachtnemer neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade – al dan niet geleden door Opdrachtgever of derden – ontstaan door werkzaamheden verricht ten behoeve van opdrachtgever, samenhangend met handelingen van, dan wel niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de verplichting uit hoofde van deze overeenkomst door Opdrachtnemer.
 • De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer – onverminderd het bepaalde in lid 8.4 is te allen tijde beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Opdrachtnemen in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 • In afwijking van hetgeen in vorige lid is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan drie maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 • Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer en stelt deze zo nodig schadeloos voor alle aansprakelijkheid, ontstaan door handelingen van personen die naast Opdrachtnemer zitting hebben in dezelfde bestuurlijke organen van Opdrachtgever.
 • Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de in verband met de onderhavige overeenkomst op haar rustende verplichtingen ter zake van afdracht van premies dan wel loonbelasting uit hoofde van sociale verzekeringen belastingwetgeving. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen aanspraken ter zake.

Artikel 9: Overmacht

 • Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die redelijkerwijs niet aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend. Omstandigheden die overmacht kunnen veroorzaken zijn o.a.: stakingen, wilde stakingen, politieke stakingen, ziekte of het overlijden van een onvervangbaar gebleken Opdrachtnemer en een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten.
 • Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 • Een partij die voorziet dat hij zal tekortschieten in de nakoming door overmacht, meldt deze overmacht onverwijld schriftelijk aan de andere partij.
 • Opdrachtgever zal te allen tijde, ook in geval van overmacht, de uit hoofde van deze overeenkomst aan Opdrachtnemer voor reeds geleverde diensten verschuldigde vergoedingen voldoen aan Opdrachtnemer.
 • Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur – zonder enig recht op korting of verrekening – te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 10: Geheimhouding en non-concurrentie

 • Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 • Partijen betrachten bij het gebruik van informatie die haar ter kennis is gekomen uit hoofde van de overeenkomst, de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
 • Opdrachtnemer zal eventuele in te zetten derden c.q. vervangers verplichten geheimhouding te betrachten ten aanzien van alle informatie met een vertrouwelijk karakter zoals hiervoor in lid 10.1 omschreven en die de activiteiten van Opdrachtgever en de daarmee gelieerde onderneming betreft. Deze verplichting geldt zowel gedurende de looptijd van deze overeenkomst als na de beëindiging daarvan.
 • Opdrachtnemer is bij de beëindiging van de opdracht en algehele voldoening van het aan de Opdrachtnemer verschuldigde, gehouden, de van Opdrachtgever uit hoofde van de opdracht verkregen informatie, waaronder begrepen schriftelijke stukken en databestanden, onverwijld aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen.
 • Opdrachtgever verplicht zich om gedurende de duur van de overeenkomst, alsmede gedurende een periode van een jaar na het einde van deze overeenkomst, geen directe of indirecte contractuele relatie, hoe ook genaamd, aan te (doen) gaan met de door Opdrachtnemer in het kader van de onderhavige overeenkomst ingeschakelde hulppersonen en/of derden, tenzij partijen anders overeenkomen. Opdrachtgever garandeert dat de voormelde verplichting eveneens wordt nageleefd door eventuele rechtspersonen waarmee hij in een groep in de zin van ondermeer artikel 2:405 BW is verbonden.

Artikel 11: (Intellectueel) eigendom

 • Onverminderd het bepaalde in artikel 9 (geheimhouding) behoudt Opdrachtnemer zich alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de opdracht door of vanwege Opdrachtnemer zijn ontwikkeld of reeds voorheen door of vanwege hem waren ontwikkeld, ook indien de voor intellectuele eigendom vatbare zaken als aparte post, in de offerte, in het aanbod, in het Plan van Aanpak of de factuur zijn vermeld.
 • Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enzovoorts zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt voor eigen gebruik van Opdrachtgever. Opdrachtgever is betreffende voormelde informatie en documentatie zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet gerechtigd tot verveelvoudiging, openbaarmaking of het ter kennis brengen aan derden.
 • Opdrachtnemer behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinde te gebruiken, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12: Onderzoek en reclames

 • Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 5 werkdagen dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk ze worden gemeld aan Opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
 • Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 • Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 8.

Artikel 13: Slotbepalingen van deze algemene voorwaarden

 • Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.
 • Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig dan wel niet rechtsgeldig mocht blijken te zijn, zullen de overige bepalingen nog van kracht blijven.
 • Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende opdrachten, tenzij partijen anders overeenkomen.
 • Op elke overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
 • Partijen komen ten aanzien van geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst, dan wel overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, overeen deze geschillen te behandelen overeenkomstig het Minitrage Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Indien met betrekking tot deze geschillen door partijen geen vergelijk wordt bereikt overeenkomstig dat Reglement, zullen deze geschillen in eerste instantie worden voorgelegd aan de rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer zijn vestigingsplaats heeft.
 • Er is sprake van een geschil als bedoeld in lid 11.5 zodra één der partijen dat stelt.
 • Deze algemene voorwaarden treden in werking op 01 januari 2022 en vervangen daarmee alle eerdere.

Algemene Voorwaarden van Opdrachtnemer. Deze leveringsvoorwaarden zijn dd. 15 maart 2022 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant te Breda onder nummer 53618548.