Privacyverklaring

Bij Resultaat Verbetering, een handelsnaam van O’Seven Group, hechten we veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe O’Seven Group uw persoonsgegevens verwerkt. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen u en O’Seven Group worden afgesloten.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een natuurlijk persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals bijvoorbeeld uw naam, locatiegegevens (IP-adres), e-mailadres en telefoonnummer.

O’Seven Group verwerkt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot de diensten die Resultaat Verbetering levert. Hieronder valt ook het vergroten van ons klantenbestand. De grondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang of de uitvoering van een overeenkomst. Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt om aan wettelijke vereisten te voldoen.

O’Seven Group verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, e-mail en telefoon. Ook kunnen we persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. De persoonsgegevens die we verwerken, omvatten onder meer, maar niet uitsluitend, uw voor- en achternaam, adresgegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres en andere persoonsgegevens die aan O’Seven Group worden verstrekt.

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Na beëindiging van de overeenkomst of de relatie worden de persoonsgegevens nog twee jaar bewaard, tenzij langer bewaren noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke (fiscale) verplichting.

Verstrekking aan derden

In het kader van de dienstverlening kan O’Seven Group persoonsgegevens verstrekken aan derden wanneer dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld aan ICT-leveranciers, overheidsinstanties of de accountant. Persoonsgegevens kunnen ook worden verstrekt aan derden wanneer O’Seven Group aan een wettelijke verplichting moet voldoen. We verkopen uw gegevens niet aan derden. Bij de verstrekking van persoonsgegevens aan derden handelen we te allen tijde in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Cookies

O’Seven Group gebruikt Google Analytics om te analyseren hoe u onze website gebruikt en om onze website en dienstverlening te verbeteren. Google gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, kunt u O’ Seven Group bv verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen. Dit verzoek dient u schriftelijk of per e-mail in te dienen bij O’ Seven Group bv.

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door O’ Seven Group bv, dan kunt u contact opnemen met O’ Seven Group bv via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring. Mocht u er met O’ Seven Group bv niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

O’ Seven Group bv neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij werken met veiligheidsprocedures, zoals het gebruik van HTTPS, firewalls en het periodiek maken van back-ups, om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen.

Contactgegevens

O’ Seven Group bv is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Heeft u vragen over deze privacyverklaring of wilt u gebruikmaken van uw rechten zoals hierboven beschreven, dan kunt u contact opnemen met O’ Seven Group bv via onderstaande contactgegevens:

Resultaat Verbetering

ron@resultaat-verbetering.nl

+31 485 700 211

De Nieuwe Erven 3, 5431NV, Cuijk

BTW: NL850949257B01

KVK: 53618548

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 16 maart 2023.